Proč Trnové hrozí nové volby?

29.10.2018

Otázku proč Trnové hrozí nové volby, kterou položila Čistá Trnová, bychom nejprve rádi trochu upřesnili. V Trnové nové volby ve skutečnosti nejen hrozí, ale za zhruba 4 měsíce zde bohužel zcela jistě v souladu se zákonem proběhnou. Důvodem je, že počet zastupitelů poklesl pod pět a nejsou za ně k dispozici náhradníci. Tři nově zvolení zastupitelé a čtyři náhradníci hnutí ČT se totiž rozhodli k společné rezignaci. Ještě před složením slibu. Nezačali vůbec s prací pro obec, jak slibovali ve svém programu. Neunesli totiž skutečnost, že prohráli volby a nerespektují ani rozhodnutí soudu. Stát tak zaplatí za nové volby nemalé prostředky a obec po dobu nejméně 4-5 měsíců nebude moci bez problémů fungovat v mnoha ohledech. V některých to dokonce nepůjde vůbec. Například není možno zahájit spolupráci s jinou obcí nebo řešit rozvoj obce. To znamená patrně i vážné ohrožení možnosti automaticky nastoupit do ZŠ v Dobřichovicích pro trnovské děti od září 2019. Čistá Trnová plivla voličům do obličeje. Stalo se to v situaci, kdy přišli k volbám v nehojnějším počtu z celého okresu a zvolili si Volbu pro Trnovou. Pokud by se stejně nezodpovědně zachovali zbylí zastupitelé, nastoupí správa obce Ministerstvem vnitra ČR. To by obec opravdu velmi poškodilo. Dosavadní starosta a místostarosta jsou tímto nuceni spravovat obec i nadále. Jsme patrně první a zatím jediná obec v celé ČR, kde celé hnutí včetně náhradníků rezignovalo, poté co prohrálo volby a jejich kandidát se nestal starostou. Jde o skutečně nevídaný stupeň pohrdání občany - voliči.

K rozhodnutí Krajského soudu v Praze ve věci voleb by mělo být uvedeno, že jsme nepožadovali přezkum výsledku voleb v Trnové, ale určení neplatnosti volby pana Pekárka, kterému zdánlivě vznikl mandát v důsledku započítání neplatných hlasů. Ty dostala Mgr. Čížková od voličů v momentě, kdy ztratila volitelnost už 40 dní před volbami, a přesto nebyla stažena z kandidátky. Soud k tomu uvedl doslova: ,,Volební proces je postaven na tom, aby se o přízeň voličů ucházeli pouze kandidáti, kteří splňují podmínky volitelnosti, a tudíž mohou mandát, o nějž ve volbách jde, po právní stránce skutečně nabýt. Po volebních stranách lze jistě v rámci poctivě vedeného volebního boje požadovat takovou míru obezřetnosti při nominaci svých kandidátů, aby dbaly i o to, aby se na jejich kandidátních listinách neobjevili takoví kandidáti, kteří nemohou být zvoleni členem zastupitelstva. Pakliže si volební strana počíná nepoctivě a kandidaturu kandidáta neodvolá, pak přestože se tím nedopouští porušení volebního zákona, jenž jí neukládá povinnost kandidáta odvolat, může způsobit zkreslení výsledků voleb, pokud nevolitelný kandidát získá alespoň jeden hlas a tato skutečnost má dopad na rozdělení mandátů v zastupitelstvu obce." V žádném případě se zde tedy nejedná o administrativní chybu, takovou věcí by se totiž soud odmítl vůbec zabývat. Není ani pravdou, že by soud upřel voličům jimi zvoleného zastupitele, pan Pekárek totiž vůbec nebyl zvolen v důsledku chybného a vůči voličům nepoctivého jednání jeho sdružení kandidátů Trnová Společně, kdy ponechalo na kandidátní listině nevolitelnou kandidátku. Soud k tomu uvedl: ""zneplatnění" hlasů není důsledkem zásahu volebních orgánů (tedy orgánů veřejné moci), nýbrž odpovědnost za něj je výhradně na volebních stranách, které na kandidátní listinu zahrnuly kandidáty nezpůsobilé nabýt mandát, o nějž se ve volbách uchází, a na kandidátech samotných." Soud sám uvedl, že je třeba při revizi volebních výsledků postupovat zdrženlivě, v rozhodnutí pak pouze deklaroval skutečný výsledek voleb a přitom plně respektoval vůli voličů.

Krajský soud v Praze doposud žádnou z desítek letošních volebních stížností s výjimkou té naší neuznal, a tím potvrdil její skutečnou oprávněnost.

Při povolebním jednání se s námi zastupitelé ČT překvapivě opakovaně odmítli bavit o programu a o složení výborů. My jsme jim přitom vstřícně navrhli sestavení společné kandidátky do příštích voleb, pokud se naše budoucí spolupráce v zastupitelstvu osvědčí. Kategoricky trvali na obsazení pozice starosty panem Kopeckým, přestože nevyhráli volby. Získali o zhruba patnáct procent hlasů a o jeden mandát méně než my a domáhali se obsazení funkce starosty jejich zastupitelem. Bylo to také jediné o čem s námi jednali, než se urazili a práskli dveřmi. O pozici místostarosty ani jednou neprojevili zájem. K našemu kandidátovi na místo starosty Mgr. Karimovi, opakovaně uvedli, že v žádném případě s ním jako starostou nesouhlasí a nebudou s ním spolupracovat. Také vyloučili, že by mohl být místostarostou, a to i přesto, že dostal od voličů nejvíce hlasů ze všech kandidátů. Na naše dotazy proč, jsme dostali odpověď: ,,nelíbí se nám". Neznají ho a ani nepočkali, zda se osvědčí. Způsobilost zastupitelů Čisté Trnové spravovat obecní věci se snad nejlépe projevila přímo v jejich volebním programu, kde slibují najít investora na rozšíření příjezdové komunikace do obce. Za čtyři roky se jim nepodařilo zjistit, že jejím vlastníkem je Středočeský kraj a že tudíž nemusí a ani nemohou hledat jiného investora. Ohledně dotací pro obec, které slibovali zajistit již před 4 lety, se jim nepodařilo zajistit žádnou. Ty dotace, které obec získala na vodovod a rekultivaci rybníčku nezajistili oni, ale někdo jiný. A starosta Moravčík, na kterého celé 4 roky Čistá Trnová útočila jim v získávání dalších dotací nikterak nebránil. Přivaděč pitné vody též kupodivu nerealizovala ČT, ale svazek obcí Mníšecko, ke kterému se pan starosta Moravčík jménem obce Trnová připojil. ČT to však lživě prezentuje, jako by ho snad vyhrabala vlastníma rukama.

Když vidíme, jak líčí naše povolební jednání, máme jasno. Nebyli schopni získat slibované dotace, o naší schůzce nemluví pravdu a podrazili celou obec z uražené ješitnosti.

Svou rezignací jasně projevili, že jejich jediným skutečným programem je získání funkce starosty. Nerespektovali tím výsledek voleb a přání voličů. Na pozici místostarosty navrhli Ing. Dyršmída, s čímž jsme souhlasili.

Mgr. Karim jako právník má pro výkon funkce starosty nejen odpovídající vzdělání, ale i dostatek profesních zkušeností a kvalit. Výkon funkce zastupitele nemá s pracovní náplní starosty prakticky nic společného. Mandát zastupitele obce, jak známo, vzniká zvolením a od tohoto okamžiku může nový zastupitel již zahájit výkon činnosti. Nemůže sice obec zastupovat navenek, ani ji k ničemu zavazovat, ale k činnosti zastupitele nepotřebuje žádné další zmocnění ani mandát od minulého vedení obce, jak nám v rozporu s pravdou tvrdí ČT. Jde z jejich strany opravdu jen o sérii omylů nekompetentních jedinců, nebo o sprosté úmyslné lhaní a manipulaci? 

Na závěr se chceme zeptat. Co provede Čistá Trnová až nové volby dopadnou stejně? Když nebude starostou pan Alexandr Kopeckij, tak opět trapně a demonstrativně složí najednou všechny své mandáty včetně náhradníků bez ohledu na dopady na život v obci? Nebo už nehodlají kandidovat, když dali jasně najevo, že o práci v zastupitelstvu, pokud nebudou mít k dispozici funkci starosty, nestojí? Co na to řeknou voliči? Doufáme, že jejich nepatřičný postup po prohraných volbách náležitě odmění.

My, nově zvolení zastupitelé za Volbu pro Trnovou, se budeme práci pro obec věnovat. Chceme totiž pro náš společný život v obci něco opravdu udělat (i když se nikdo z nás nestane starostou ani místostarostou). Budeme se snažit zmírnit důsledky sobeckého nezodpovědného chování hnutí Čistá Trnová. Bohužel mnoho věcí bude muset počkat.